iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 pro max giá sỉ . iphone 11 64g 256g 512g . iphone 11 pro 64g 256g 512g . iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
F5 giá mới 17-22/2

iphone 11 mỹ chưa acti
64g đỏ_ new 17.000
64g đen new 17.000

64g tím. new 17.000
64g trắn new 17.200
64g vàng new 17.500
64g xanh new 17.500

____________________________
iphone pro mỹ chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new 26.000
64g vàng new 27.000
64g xanh new 27.000
64g trắng new 27.000
_____
256 đen_ new ==
256 vàng new ==
____________________________
iphone 11 mỹ acti rồi
64g đỏ_ acti rồi 14.900
64g đen acti rồi 14.900
64g tím. acti rồi 15.100
64g trắn acti rồi 15.500
64g vàng acti rồi 15.600
64g xanh acti rồi 16.000
phụ kiện fullbox +650k
____________________________
iphone pro mỹ acti rồi
64g đen_ acti rồi 20.100
64g vàng acti rồi 21.100
64g xanh acti rồi 21.100
64g trắng acti rồi 21.100
đen x2 giãm 250k
phụ kiện zin fullbox +950k

____________________________
promax LL acti rồi
64g đen_ acti rồi 23.200
64g vàng acti rồi 24.200
64g xanh acti rồi 24.200
64g trắng acti rồi 24.200
đen x2 giãm 250k
_____
256 đen_ acti rồi ==
256 vàng acti rồi ==
đen x2 giãm 250k
phụ kiện zin fullbox +950k
____________________________

iphone 11 LL cũ
98% giãm 800k
98.5% giãm 300k

64g đỏ_ 99% 14.700
64g đen 99% 14.700
64g tím. 99% 14.900
64g trắn 99% 15.300
64g vàng 99% 15.400
64g xanh 99% 15.800
_____
128 đỏ_ 99% 16.000
128 đen 99% 16.000
128 tím. 99% 16.200
128 trắn 99% 16.500
128 vàng 99% 16.500
128 xanh 99% 17.000
____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 999k
98.5% giãm 400k

64g đen_ 99% 19.800
64g vàng 99% 20.800
64g xanh 99% 20.800
64g trắng 99% 20.800

256 vàng 99% 23.200
đen x2 giãm 250k

____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 999k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 22.900
64g vàng 99% 23.900
64g xanh 99% 23.900
64g trắng 99% 23.900
đen x2 giãm 250k
_____
256 đen_ 99% 25.900
256 vàng 99% 26.900
256 xanh 99% 26.900
256 trắng 99% 26.900

đen x2 giãm 250k
_____
512 đen_ 99% 26.300
512 trắng 99% 27.300

đen x2 giãm 250k
____________________________
iPhone xsm LL 1978
x64g vàng 99% ==
sx64 vàng 99% ==
sxm64g vàng 99% ==
sxm256 vàng 99% ==
____________________________
TBH chưa acti
có phiếu
11-64g đỏ 15.800 zp
11-64g đen 15.800 th
11-64g xanh 16.200 zp
11-128g tím 17.500 zp
Pm64g xanh 25.000 zp

Pm64g xanh 25.000 LL
Pm256 vàng 28.000 LL
Pm256 trắng 28.000 LL
Pm512 đen_ 28.500 zp
____
11-64g tím 16.000 vn

11-64g đen 16.000 vn

Pm64g đen 25.000 vn
Pm64g vàng 26.000 vn
Pm64g xanh 26.000 vn
Pm256 xanh 28.500 vn
Pm512 xanh 29.500 vn
Pk11 +650k | Pm +950k

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
Vcb 0251006666666 | Scb 060688888888

____________________________
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g